نازانم...

 

 سلام

من توم فره خوش گه ره که دلکم...

ئه م چه ن مدت که خه ورم نه له ت ...

نازانی حالم چه نه خراوو...

فکرم اکرده و چته کم گم کرد گه...

امیدوارم حالت خاص باشه دلکم...

نازانم الان هایته کوه نا ؟...

نازانم بوچه واته په هاتیه؟...

نازانم چی بژم... فقط باید بژم...بوچکتم دردت لم...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید