راحت باش...

   تن من زخمی است . . .
یک خراش کمتر یا بیشتر !
چه فرقی دارد ؟!
راحت باش !

/ 2 نظر / 4 بازدید
لارتن

دچارت شدم.تو در تخیل هم نمیتونی عمق درماندگی منو ببینی.عمق تنها موندنمو دچار شدن را دوست ندارم.بدون تو حتی با خدا هم شکر ابم خدا ھم دچار شد ،تنھا ماند. نمیدانم خدا هم دوست دارد دچار شدن را دچار ماندن را